ศึกษาและฝึกทักษะการพัฒนาความรู้ทางเทคนิคและความรู้ทางวิชาการ โดยเลือกทำการศึกษาค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัยอย่างง่าย ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน