เตรียมความพร้อมก่อนเข้าดูงานในสถานประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า ศึกษาดูงานที่เกียวข้องกับงานธุรกิจเสื้อผ้า การจัดการ การผลิต การควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 แห่ง และจัดกลุ่มอภิปราย