ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งทอ สมบัติของใยสิ่งทอที่ผู้บริโภคควรทราบ การจำแนกประเภทและชนิดของเส้นใย เส้นด้าย ความรู้พื้นฐานในการผลิตผืนผ้า และการตกแต่งเบื้องต้น การเลือกซื้อ การนำไปใช้รวมทั้งการดูแลรักษาผ้าชนิดต่าง ๆ