ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Information System For Business) เป็นวิชาชีพบังคับ ในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

พื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ทางธุรกิจ และกระบวนการพัฒนา รวมทั้งกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ