ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภท และชนิดของเส้นใยสิ่งทอ องค์ประกอบ โครงสร้างโมเลกุลของเส้นใยสมบัติทั่วไปของเส้นใย การผลิต โครงสร้างของเส้นใย สมบัติทางฟิสิกส์และเคมี การทดสอบเส้นใย ชื่อการค้า ประโยชน์ใช้สอย การดูแลรักษาเส้นใย ธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์