๐๔-๑๔๐-๒๐๒  ปฏิบัติการสำรวจ

04-140-202  Surveying  Practice

การวัดระยะ  การทำระดับ  การวัดมุม  การทำวงรอบ  การเก็บรายละเอียด 

การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 

การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง  และ

การออกฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า  80  ชั่วโมง