ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา ค้นคว้าเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก การนำเสนอ การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หาแนวทางในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร์