ศึกษาแนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่คำนึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจให้เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นวิธีการด้านการจัดการธุรกิจให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการจัดการด้านการตลาด การผลิต การทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเป็นสมาชิกของสังคมที่มีจริยธรรม และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน