ศึกษาแนวคิด ที่มา และประเภทของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ รวมทั้งศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรม ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้