ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจในองค์การ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม ลักษณะและขอบเขตของจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรในการมีจริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล และกรณีศึกษาจริยธรรมของวิชาชีพต่าง  ๆ .