ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์, การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์, การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์, วิธีการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมแปลภาษาในการสร้างโปรแกรม