ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด  รวมถึงจริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม