ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม  เศรษฐกิจ  พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด  กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ  ทางการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด  กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม  การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม