ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์เพื่องานการตลาด ประเภทต่างๆของบรรจุภัณฑ์  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์  ปัจจัยที่มีผลกระทบและสนับสนุน กฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องยุคสมัย เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการส่งออก