ศึกษาแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย รูปแบบและลักษณะของสถาบันการตลาดในการจัดจำหน่าย การกำหนดนโยบายและการวางแผนเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่าย และการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้า การประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร