ศึกษาแนวคิดและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ