ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมี และงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี เช่น การเลือกและการออกแบบกระบวนการเคมี การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อการประหยัดพลังงาน การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการต้นแบบของกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ อาหาร เชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น การชมโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง