ศึกษาความหมาย ความสำคัญคุณลักษณะ แนวคิด กิจกรรมของการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด