ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม  การวางแผน