อธิบายถึงองค์การที่จำเป็นต้องมีการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม