เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนำธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ