พื้นฐานวิชาชีพครู(Foundation of Teaching Profession) ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครูและความเป็นครู  พัฒนาการวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพ การสร้างศรัทธาและเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เป็นผู้นำทางวิชาการ