ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวิเคราะห์ระบบ กระบวนการสื่อสาร การจัดระบบการสอน ประเภทสื่อพื้นฐาน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเลือกและการใช้สื่อประกอบการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนในระดับต่างๆ รวมทั้งการหาประสิทธิภาพสื่อการสอน