ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ ความหมายและขั้นตอนของการแปรรูปอาหาร ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปอาหาร ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ การใช้สารเคมี การทำให้เกิดอิมัลชัน การลดปริมาณน้ำ และการฉายรังสี