การจัดระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์การใช้ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนางานธุรกิจเสื้อผ้า