ความหมาย ประเภท ขั้นตอน การออกแบบ ตัวแปร วิธีการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การนำเสนอข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย