แม่บทการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หลักการและวิธีการทำบัญชี ตั้งแต่เริ่มบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดแยกประเภท การทำงบทดลอง การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ งบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีส่วนของเจ้าของ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าและการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม