ศึกษาความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อมคุณภาพของอาหารในด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ หลักและกรรมวิธีในการถนอมอาหาร การถนอมอาหารเพื่อเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม