ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ
ตัวแปรแบบต่าง ๆ   การใช้เครื่องหมาย
ทางคณิตศาสตร์   การใช้เครื่องหมายทางตรรกะ  การเปรียบเทียบข้อมูล 
การออกแบบอัลกอริทึ่ม  ตัวแปรชุด  โครงสร้างข้อมูล  แฟ้มข้อมูล