ศึกษาความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

รูปแบบและโครงสร้างของครอบครัว  วงจรชีวิตครอบครัว

ภาวะการมีบุตรและการเป็นพ่อแม่  เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ 

การตั้งครรภ์  ภาวะวิกฤตในการตั้งครรภ์  การคลอด  ทารกแรกเกิด 

การพัฒนาของเด็กแต่ละวัย  และสภาวะครอบครัวที่มีบุตรแต่ละวัย