การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและการฝึกอบรม ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษาและฝึกอบรม ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม