ศึกษา เกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต และหลักการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมเปรียบ เทียบ ความแตกต่างบุคคลเชิงพฤติกรรม กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ที่สอด คล้องกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมกับธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมกลยุทธการสอนงาน แนะนำงานเทคนิคการ รายงานและประเมินผลงาน อภิปรายการประเมินค่าในการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม