ศึกษาบริการแนะแนวในสถานศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ บริการข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
บริการสนเทศ  บริการให้คำปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการติดตามผล