ความหมาย ความสำคัญและพัฒนาการของจิตวิทยาการศึกษา แนวทัศนะและผลการทดลองของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนรู้ การถ่ายโยงความรู้ เชาวน์ปัญญา การจำ การลืม ความพร้อมและการจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพสุขภารจิตและการปรับตัว ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ.) การประยุกต์หลัีกการทางจิตวิทยาและผลการวิจัยทางพฤติกรรมมาใช้ในการจัดการกระบวนการเรียนการสอน