วิชานี้ใช้สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ใช้ในการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับการหาทำเลท่ตั้งและการวางผังโรงงานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต