วิชานี้เป็นวิชา  สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ชั้นปีที่4