คำอธิบายรายวิชา
    แนวคิดและหลักการออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย การนำศิลปะมาใช้ในการตกแต่งบ้านเพื่อให้เกิดความงาม จัดวางเครื่องเรือนเพื่อการตกแต่งตามความเหมาะสมของพื้นที่ และกิจกรรม การปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่และมีคุณค่า โดยคำนึงถึงความสะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัด และ ฝึกปฏิบัติเขียน และ อ่านแบบเบื้องต้น