เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย การเชื่อมต่อและการทำงานของ

อินเทอร์เน็ต การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ และ เว็บเบราว์เซอร์ การออกแบบเว็บเพจ เครื่องบริการเว็บ ฐานข้อมูลบนเว็บ การประมวลผลออนไลน์ การเรียนและการสอนบนเว็บแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พัฒนาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์