ศึกษา หลักการวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส  โครงสร้างพร้อมทั้งหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น