ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร   การจัดการและการบริหารองค์กรเพื่อการเพิ่มผลผลิต    การพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้เพิ่มผลผลิต หลักการวางแผนและควบคุมการผลิต    การควบคุมคุณภาพ       การบริหารงานคุณภาพตามหลักไอเอสโอ 9000 (ISO9000-2000)