ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม  เทคนิคการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง  การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารคุณภาพและระบบการมาตรฐาน  การวางแผนและควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม  การลงทุนการตลาดการเงินและบัญชี  การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม