ศึกษาเกี่ยวกับหลักในการประเมินราคางานเชื่อม     งานหล่อโลหะ     งานอบชุบโลหะและการเคลือบผิวโลหะ  งานเครื่องมือกล   งานขึ้นรูปโลหะ   งานแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ   งานโครงสร้าง  และงานทางด้านการผลิตต่าง ๆ   ตลอดจนมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ  สำหรับการประมาณราคา