ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลงของอาหารและผลิตภัณฑ์ระหว่างการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การเสื่อมเสียของอาหารและผลิตภัณฑ์