ความหมายและความสำคัญของชีวเคมี เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ หลักการและเทคนิคทางชีวเคมี โครงสร้างทางเคมีและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิค ฮอร์โมนและการทำงานของฮอร์โมน วิตามินและเกลือแร่ การประยุกต์ชีวเคมีกับโภชนาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร