ตรรกศาสตร์แบบฉบับ เน้นหลักการของอริสโตเติล ตรรกบท ตรรกบทย่อ การอ้างเหตุผลบกพร่อง วิธีการพิสูจน์ในรูปแบบต่างๆ ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ การหาค่าความจริงของข้อความเชิงซ้อน การสร้างตารางค่าความจริง ข้อโต้แย้ง การทดสอบและการพิสูจน์ข้อโต้แย้งรูปแบบต่าง ๆ ตรรกศาสตร์ภาคแสดง ฟังก์ชันข้อความ การหาค่าความจริงของฟังก์ชันข้อความ