ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติเบื้องต้น และพฤติกรรมการนำไฟฟ้า คุณลักษณะของอุปกรณ์เชิงเส้น และอุปกรณ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติและการทำงาน และวิธีการไบอัสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำเช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์ไทริสเตอร์ต่างๆ