ศึกษาเกี่ยวกับพันธะเคมี โครงสร้างโมเลกุล การอ่านชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สารประกอบแอลิแฟติกและแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลและแอลริลเฮไลด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์และอิพอกไซด์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์ เอมีน ระบบในปฏิกิริยาเคมี กฎของเฟส สมดุลระหว่างเฟส  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหเคมี ฟังก์ชันทางอุณหพลวัต และปฏิกิริยาอันดับต่างๆ