ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการผลิตอาหาร ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ การกำจัดสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะของโรคสุขวิทยาส่วนบุคคล