ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน ราคาดุลยภาพ  ความยืดหยุ่น ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน  รายรับและกำไรจากการผลิต  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิต