ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอัลกอริทึม การเขียนโฟลว์ชาร์ต
โครงสร้างการเขียนโปรแกรม
การประกาศค่าตัวแปรและการแทนค่าข้อมูลแบบต่างๆการเขียนนิพจน์และการประมวลผล
ข้อมูล การใช้งานอาร์เรย์ การทำงานตามลำดับคำสั่ง
การเขียนคำสั่งแบบกำหนดเงื่อนไขและแบบวนรอบ
การสร้างโปรแกรมย่อยและการเรียกใช้
การกำหนดขอบเขตการใช้งานของตัวแปรและโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าในหน่วยความจำ เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ